032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Kongresová sála v budove verejnej správy

Spoločnosť tnTEL, s.r.o. bola vybraná ako dodávateľ technológií kongresovej sály pre novopostavenú budovu verejnej správy. Výstavba budovy bola dokončená v roku 2009, pričom pri jej výstavbe bol kladený dôraz na technickú vybavenosť kongresovej sály.


Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť čo najlepšiu vybavenosť kongresovej sály. Keďže zámerom bolo, aby sa sála využívala aj na rôzne prezentačné účely, bolo potrebné zabezpečiť jej multifunkčnú vybavenosť.


Východisková situácia
 Zákonom NR SR 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch bolo na území Slovenskej republiky zriadených osem samosprávnych krajov. Z pôvodného Trenčianskeho kraju vznikol k 1.1.2002 Trenčiansky samosprávny kraj. Táto inštitúcia sa rozhodla zrealizovať vlastnú budovu pre potreby samotnej organizácie. Východiskovou situáciou bola teda novopostavená budova s kongresovou sálou bez akéhokoľvek technického a informačného vybavenia.


Riešenie

Kongresová sála slúži na zasadanie poslancov TSK a ich hlasovanie. Takisto zabezpečí audio a video podporu pri rôznych zasadnutiach a školeniach osôb. Kongresová sála je vybavená hlasovacím zariadením pre účely zasadnutí TSK, tlmočníckym zariadením s bezdrôtovým prenosom jednotlivých kanálov prekladu a kompletným audio-video reťazcom pre ozvučenie a videoprodukciu v sále a predsálí. Hlasovacie zariadenie predstavuje kartový hlasovací systém zabudovaný do stolov poslancov a predsedníctva. Celý systém zastrešuje okrem HW aj SW nadstavba, ktorá zabezpečuje všetky požadované funkcie kladené na hlasovací systém. Systém je pripojený do audioreťazca, kde sú pripojené mikrofóny poslancov, predsedníctva a do videoreťazca pre zobrazovanie programu zasadnutia a následné výsledky hlasovaní. Do hlasovacieho systému je zakomponovaný aj kamerový systém. Ten slúži na zobrazovanie osoby aktívne zapojenej do diskusie na plazmovom zobrazovači. Tlmočnícke zariadenie predstavuje samostatné profesionálne riešenie pre zabezpečenie prenosu jednotlivých kanálov prekladateľov k náhlavným súpravám užívateľov. Kongresová sála je pokrytá signálom z IR žiaričov pre prenos signálu k náhlavným súpravám užívateľov. Náhlavná súprava je IR prijímač so slúchadlami, kde si užívateľ, na základe zvoleného kanálu, môže vypočuť požadovaný preklad. Audioreťazec je riešený cez reproduktory v strope, monitorovacie mikrofóny v sále a mixážny pult, kde sa združujú všetky audiokanály systému. Pre elimináciu echo a ozveny je v systéme zaradený digitálny oneskorovací prvok, ktorý zabezpečuje kvalitný audioprenos v sále a pridružených miestnostiach. V systéme sú zaradené bezdrôtové mikrofóny pre prenos audia zo sály. Videoreťazec je riešený ako digitálna videomatica, kde sa centralizujú všetky videovstupy/výstupy a ktorých manažment je riadený digitálnym systémom AMX cez dotykovú obrazovku v miestnosti réžie a predsedníctva. Dátová časť je riešená štruktúrovanou kabelážou, pričom pri každej hlasovacej konzole je aj dátová zásuvka a doplňuje ju zásuvka 230V. Je tu možnosť pripojenia aj na WiFi hotspot pri pokrytí celej sály a predsália.


Hlavné prínosy riešenia:

  • Rýchle autonómne ovládanie hlasovacieho systému
  • Automatické zameranie diskutujúcej osoby kamerou a premietnutie na požadovaný plazmový zobrazovač
  • Čisté a kvlaitné ozvučenie sály bez skreslenia zvuku
  • Zvuková nahrávka zasadnutia, prezentácie
  • Jednoduché ovládanie hlasujúcich osôb
  • Zabezpečenie akýchkoľvek požiadaviek na prezentáciu
  • Jednoduché ovládanie vstupov a výstupov


Galéria