032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Komplexné riešenie IKT a BIT v budove Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne vybral spoločnosť tnTEL, s. r. o. ako dodávateľa komplexného riešenia informačno-komunikačných technológií (IKT) a bezpečnostno-informačných technológií (BIT) pre kompletne zrekonštruovanú budovu knižnice.

Ciele projektu

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne prešla v roku 2012 veľkou zmenou. Bola totiž presťahovaná do úplne zrekonštruovaných a vynovených priestorov v samom centre Trenčína. Pri rekonštrukcií sa veľký dôraz kládol na bezpečnostné a technologické štandardy modernej budovy.

Našimi úlohami teda bolo vybudovanie štruktúrovanej kabeláže - ŠK, zabezpečovacieho systému – PSN, telefónnej ústredne – PBX, elektronickej požiarnej signalizácie (EPS), evakuačného rozhlasu (ERO), kamerového systému (PTV) a dochádzkového systému (SED).

Východisková situácia

Budova knižnice na Jaselskej ulici v Trenčíne prešla kompletnou rekonštrukciou interiéru aj exteriéru. Nedisponovala žiadnou dátovou sieťou a žiadnymi informačnými technológiami a systémami. Pred nami stála nová budova vyžadujúca optimálne navrhnuté a zrealizované komplexné riešenie všetkých komunikačných a bezpečnostných systémov.

Riešenie

1. Štruktúrovaná kabeláž

Je nevyhnutným prvkom pre funkčnosť aktívnej časti infraštruktúry IKT v budove. Typ kabeláže bol určený CAT6 v LSOH prevedení. CAT6 s výhľadom do budúcnosti s ohľadom na ďalší technologický rast a využitie infraštruktúry ŠK. Celá ŠK bola koncipovaná ako horizontálne vrstvy po jednotlivých poschodiach s ukončením na border switchoch v rackoch na jednotlivých poschodiach. Horizontálne vrstvy ŠK sú prepojené optickou kabelážou MM do hlavnej serverovne ŠK. Uvedený koncept ponúka dostatočný priestor na rozširovanie a doplnenie infraštruktúry ŠK. Horizontálne vrstvy sú prepojené takisto metalickou kabelážou na doplnenie infraštruktúry pre pripadné potreby a prepojenia, ktoré nevyužívajú TCP/IP.

2. Poplachový systém narušenia

Predstavuje zabezpečovacie zariadenie, zamerané na ochranu majetku a prípadné vniknutie do strážených priestorov. V budove knižnice bol nainštalovaný poplachový systém založený na detekcií narušenia priestoru prostredníctvom pasívnej detekcie infračerveného pohybu (PIR), ktorá reaguje na pohyb osôb. Po spustení alarmu systém okamžite kontaktuje určené osoby, s priamou informáciou o mieste vzniku poplachu.


 3. Telefónna ústredňa

Je telekomunikačný systém plne vyhovujúci vysokým nárokom na komunikáciu v každej väčšej organizácií. Do budovy knižnice bol dodaný telekomunikačný digitálny systém Panasonic. Systém je modulárny, teda dokáže rásť s potrebami organizácie. Otvorená platforma riešenia systému dovoľuje využiť nielen všetky štandardné telekomunikačné zariadenia, ale aj vybudovanie špeciálnych rozhraní – dverná hláska, spínanie kontaktov, bezdrôtový privátny DECT systém, hlasová navigácia a iné. Systém je pripravený aj na najmodernejšie trendy v prenose hlasu.


 4. Elektronická požiarna signalizácia

Slúži k včasnému rozpoznaniu príznakov požiaru, zvukovej a optickej signalizácii tohoto stavu a prípadnej aktivácii príslušných požiarno-bezpečnostných zariadení. Spoločnosť tnTEL, s.r.o zabezpečila elektronický protipožiarny systém značky Tyco. Navrhnuté riešenie pokrýva po analýze protipožiarneho projektu stavby, všetky požiadavky kladené na EPS. Navrhnutý systém je digitálny, s token ring štruktúrou kabelážnych prepojov. Ak systém zaznamená požiar prostredníctvom jedného zo snímačov, vysiela sa impulz na ústredňu, ktorá vyhlási požiar. Následne automaticky spustí zvukovú signalizáciu prepojeného systému požiarneho rozhlasu, ktorý je na celej budove. Koncepčne je EPS navrhnutá tak, aby bol prípadný alarm ihneď spojený aj s evakuačným rozhlasom (ERO) a tak zjednodušuje a zrýchľuje riadenie vyhlasovania požiaru a evakuácie.

5. Evakuačný a požiarny rozhlas

Nadväzuje na elektrickú požiarnu signalizáciu, jeho úlohou je informovať ľudí o prípadnom nebezpečenstve a zabezpečiť tak spoľahlivú a včasnú evakuáciu chráneného objektu. V budove knižnice bol využitý digitálny systém Audiovox. Po vyhlásení požiaru je poslaný impulz na ústredňu ERO, ktorá následne automaticky spustí zvukovú signalizáciu s preddefinovanou hláškou varovania alebo výzvou k evakuácii objektu. Pre zvýšenú spoľahlivosť je systém nakonfigurovaný ako token ring. Týmto spôsobom je zaručené, že prevádzka nebude obmedzená ani v prípade prerušenia vedenia, čo je nutné pre nepretržitú prevádzku evakuačného rozhlasu v prípade poruchy na vedeniach.


 6. Kamerový systém

V budove knižnice sme nainštalovali kamerový systém s digitálnym spracovaním a záznamom obrazu na harddisk rekordéri. Prostredníctvom tohto systému je možné sledovať strategické priestory a tým sa zvyšuje stupeň zabezpečenia objektu. Okrem kontroly priestorov je možné využívať aj videozáznam na dokumentáciu situácií v sledovaných priestoroch nepretržite 24 hodín denne a spätne vyhodnocovať eventuálne mimoriadne udalosti. Monitorovaný je nielen interiér budovy, ale aj exteriér, pričom sú využité kamery s IR podsvietením priestoru, vďaka čomu je možné dosiahnutie veľmi dobrého obrazu aj počas nepriaznivého počasia a v noci. Systém navyše umožňuje aj monitoring z externého prostredia prostredníctvom webového klienta a mobilných aplikácií.


 7. Dochádzkový systém

Slúži na evidenciu a kompletné spracovanie dochádzky zamestnancov s prepojením do mzdových programov. Pri riešení sme využili dochádzkový systém WEGA . Prostredníctvom tohto systému je možné viesť evidenciu zamestnancov, či sledovať aktuálnu prítomnosť zamestnancov. Systém sa využíva aj pre výpočet odpracovaných hodín a evidenciu nadčasov, výpočet odpracovanej doby za týždeň a spracovávaný mesiac a výpočet mesačného sumáru odpracovanej doby a automatizovane spracovanie podkladov pre mzdový systém.

Hlavné prínosy riešenia:

Predovšetkým je potrebné vyzdvihnúť komplexnosť riešenia celého prípadu. Naša spoločnosť dodala všetky informačno-komunikačné a bezpečnostné systémy. Náš partner tým získal kvalitné riešenie od profesionálnej spoločnosti, partnera pre dlhodobú spoluprácu a s tým spojených množstvo ďalších výhod. Zbavil sa problémov vznikajúcich pri dodávkach systémov rôznymi dodávateľmi.


 Výhody riešenia:

  • Komplexné a kvalitné riešenie všetkých systémov
  • Moderná a spoľahlivá dátová sieť
  • Jednotné technologické prostredie
  • Zvýšenie výkonnosti prevádzkovaných aplikácií a technológií
  • Otvorenosť k požiadavkám budúcich aplikácií
  • Možnosť jednoduchého rozšírenia systému
  • Zjednodušenie správy celého systému


Galéria