032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Optická sieť- FnTn

Dátová sieť poskytuje komunikačné zázemie pre všetky ostatné služby siete. Nároky na správnu topológiu a štruktúru siete rastú so zvyšujúcimi sa nárokmi na bezpečnosť, riadenie prístupu s pridávaním nových služieb, ako sú napríklad IP telefónia a videokonferencia, diaľková správa, IP televízia, atď.

Cieľ projektu

Úlohou bolo navrhnúť dostatočne robustné optické riešenie dátovej komunikačnej infraštruktúry.

Riešenie

Pri návrhu bol kladený doraz na:

         Flexibilitu - možnosť ľahkého prispôsobovania infraštruktúry rozvoju spoločnosti bez nutnosti výrazných zásahov do ostatnej časti siete.

         Modularitu - logické rozčlenenie siete na kompaktné bloky z dôvodu prehľadnosti, efektívnosti, udržovateľnosti a bezpečnosti.

         Škálovateľnosť - možnosť jednoduchého kapacitného rozširovania bez zbytočných nákladov a zásahov v sieti.

         Prehľadnosť - sieť musí byť prehľadná a musí byť jednoduché identifikovať úlohu a prevádzku akéhokoľvek miesta v sieti.

Správne navrhnutá sieť má optimalizované dátové toky, zjednodušuje distribúciu softvéru, umožňuje administrátorovi riešiť bezpečné pripojenie vzdialených užívateľov, umožňuje ľahkú kontrolu nad prevádzkou, podstatne zjednodušuje riadenie prístupu a celkové aplikovanie bezpečnostnej politiky.

Kabelážne systémy – tnTEL s.r.o., zabezpečuje komplexnú dodávku štruktúrovaných kabelážnych sietí, od prvotného návrhu cez realizáciu až po protokolárne odovzdanie celého diela, spolu s vystavením certifikovaných meracích protokolov a realizačného projektu.

Charakteristika projektu

Projekt vybudovania samotnej optickej siete bol z hľadiska časovej nadväznosti rozčlenený do niekoľkých etáp. Presné časové rozdelenie projektu bolo operatívne upravované a prispôsobované skutočnému stavu. Jednotlivé etapy zahŕňali návrh topológie celej infraštruktúry siete, t.j. návrh vedenia chrbticovej siete a lokálnej siete pripájajúcej jednotlivé objekty a vybudovanie pasívnej časti infraštruktúry. To pozostávalo z uloženia tzv. HDPE chráničiek na optický kábel do prepojovacích kanálových trás, kontrola prístupových spojovacích šácht (miesto napojenia lokálnej infraštruktúry optických káblov ku chrbticovej sieti), určenie centrálneho miesta a miesta určeného na zálohovanie údajov, zafúknutie chrbticovej časti siete, zvarenie jednotlivých optických vlákien – ukončenie na optických patch paneloch.

Hlavné prínosy riešenia

Návrhom a vlastnou realizáciou systému optickej kabeláže získal zákazník spoľahlivý systém, ktorý mu umožňuje prenášať a spracovávať dáta bez obáv z nepríjemných výpadkov a skreslení. Celý systém je nadčasový, univerzálny, transparentný, s prehľadným usporiadaním a s možnosťou rýchleho a jednoduchého rozšírenia, či zmeny konfigurácie.

Galéria