032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Vybudovanie Wifi siete pre Obchodnú akadémiu

Wifi je bezdrôtová lokálna sieť LAN(WAN), ktorá bola navrhnutá pre bezdrôtové zariadenia na prístup do lokálnej siete, ale dnes sa často používa na pripojenie k internetu. Umožňuje osobe so zariadením s bezdrôtovým adaptérom pripojenie k internetu v dosahu signálu prístupového bodu (access pointu). V súčasnej dobe medzi bezdrôtové zariadenia využívajúce wifi spadajú hlavne notebooky, tablety a smartfóny.

Ciele projektu
 Obchodná akadémia je stredná škola s viac ako 600 študentmi, profesorský zbor má približne 50 členov a administratívnych a prevádzkových pracovníkov je približne 20. Táto škola sa snaží využívať moderné vzdelávacie formy štúdia a aj prevádzkové záležitosti zjednodušovať pomocou moderných technológií. Tieto moderné formy štúdia a technológie využívajú v nemalej miere bezdrôtové zariadenia pripojené do lokálnej a internetovej siete pomocou Wifi. Škola sa dostala do situácie, kedy už pôvodná Wifi sieť nebola postačujúca. Nebola schopná obslúžiť požadované množstvo bezdrôtových zariadení a nemala pokrytie vo všetkých priestoroch. Preto si stanovila za cieľ zrenovovať a prebudovať Wifi sieť tak, aby zvládla obslúžiť bezdrôtové zariadenia všetkých študentov, pedagógov a pracovníkov školy. Tento cieľ preniesla na spoločnosť tnTEL s.r.o., ako na dodávateľa bezdrôtových technológií.

Východisková situácia

Pôvodný Wifi systém bol realizovaný pomocou troch Access Pointov(AP) určených na domáce použitie, ktoré boli umiestnené v počítačových učebniach. Tieto AP neboli schopné pokryť všetky priestory školy vyhovujúcim Wifi signálom a ani nedokázali efektívne pripojiť a obslúžiť viac ako 10 klientov. Všetky tieto Access Pointy mali samostatný menežment a teda každá zmena konfigurácie siete sa musela robiť na každom osobitne.

 Riešenie
 Spoločnosť tnTEL s.r.o. navrhla na základe požiadaviek použiť pre Wifi riešenie Access Pointy s jedným centrálnym kontolérom od svetového výrobcu Ruckus. Riešenie Ruckus zvolila hlavne pre schopnosť každého Access Pointu pripojiť a efektívne obslúžiť viac ako 150 klientov, taktiež kvôli patentovanej anténnej technológii Beamflex, pri ktorej sa anténa AP prispôsobuje polohe klientského bezdrôtového zariadenia a upravuje vyžarovaciu charakteristiku tak, aby bola smerovaná na klienta. Touto technológiou vie Ruckus AP zabezpečiť efektívnejšie pokrytie väčšieho priestoru Wifi signálom. Spoločnosť tnTEL s.r.o. spravila návrh rozmiestnenia AP po objekte školy pomocou plánovacieho nástroja Ruckus, pričom výslednú mapu pokrytia overila praktickým meraním na mieste. Z tohto návrhu vzišla potreba použiť 14 vhodne rozmiestnených AP Ruckus, aby boli pokryté všetky požadované priestory školy Wifi signálom. Tieto AP spoločnosť tnTEL s.r.o. fyzicky namontovala aj s príslušnou kabelážou. AP sú pripojené v dvoch miestach do menežovateľných PoE switchov Zyxell. Riadenie AP zabezpečuje centrálny kontrolér Ruckus.

 Hlavné prínosy riešenia
 Obchodná akadémia získala Wifi riešenie, ktoré pokrýva signálom všetky priestory školy a umožňuje kvalitné Wifi pripojenie veľkého počtu bezdrôtových zariadení a to aj vo veľkej koncentrácii na jednom mieste (napr. učebňa IKT). Wifi riešenie je menežovateľné z jedného miesta a to vďaka kontoléru, ktorý konfiguruje všetky AP. Riešenie umožňuje bezpečne oddeliť študentskú a verejnú sieť od produkčnej-administratívnej siete školy, do ktorej sa pripájajú napr. pedagógovia s elektronickou triednou knihou. Toto riešenie je plne využiteľné, výkonovo a bezpečnostne robustné pre dnešné požiadavky modernej výučby, administratívy a voľného prehliadania internetu pre veľký počet klientov.


Galéria