032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Outsourcing

Outsourcingom rozumieme odovzdanie vnútropodnikových aktivít, zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku, na externý subjekt (ako napríklad subdodávateľa). Outsourcing je teda špeciálna forma externého obstarávania, predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu.

Outsourcing je teda koncepcia, založená na odbere zdrojov z oblasti mimo podniku. Jednotlivé podnikové procesy vykonáva externý poskytovateľ služieb alebo výrobca.

Outsourcing je rozšírený napríklad vo výrobnom priemysle, kde sa výroba presunie na zmluvného výrobcu. Pojem outsourcing sa najčastejšie aplikuje na IT infraštruktúru alebo na procesy náročné na IT, lebo sa stal známym v 80. rokoch v súvislosti s veľkými IT-ousourcingovými zmluvami od General Motors a Eastman Kodak. Outsourcing sa rozšíril z oblasti IT do takmer všetkých podnikových procesov, od výskumu cez výrobu, účtovníctvo až po ľudské zdroje.

Ciele projektu

Spoločnosť tnTEL, s.r.o. ako servisný partner v oblasti informačných technológií outsourcuje spoločnosti s rôznym zameraním, medzi inými sú nimi aj predajcovia automobilov či strojárenské spoločnosti. Cieľom outsourcingu je znížiť týmto spoločnostiam náklady na IT, ale aj skvalitniť a dosiahnúť čo najvyššiu mieru dostupnosti služieb závislých na IT.

 

Východisková situácia

Spoločnosť, ktorá nechce pre správu svojej IT infraštruktúry zamestnávať vlastného človeka, sa obráti na našu spoločnosť o spoluprácu. tnTEL, s.r.o. vykoná prvotný audit IT v spoločnosti a navrhne spôsob prevzatia správy IT spolu s prvotným návrhom na úpravy v prostredí.

 

Realizácia

Po dohodnutí obchodných podmienok si technici tnTEL-u nastavia prostredie u zákazníka tak, aby v maximálnej možnej miere mohli vykonávať potrebné zásahy u zákazníka vzdialene - cez internet. Okrem toho sú zákazník a jeho kritické služby pridaný do monitorovacieho systému, ktorý upozorní technikov tnTEL-u na vzniknutý, resp. vznikajúci problém. Technici vďaka tomu dokážu na tento problém zareagovať veľmi rýchlo, mnohokrát zákazník ani netuší, že nejaký problém vznikol.


Galéria