032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Multimediálna miestnosť v budove základnej školy

Spoločnosť tnTEL, s.r.o. bola vybraná ako dodávateľ technológií multimediálnej miestnosti pre budovu základnej školy. Projekt pod názvom “Hodina češtiny - hodina slovenčiny ”, bol realizovaný prostredníctvom Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 v spolupráci so základnou školou mesta Slavičín, Zlínsky kraj v Českej republike. Prioritná os: Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce.

Ciele projektu

Hlavným cieľom je podporiť vzájomnú spoluprácu medzi základnými školami v Slavičíne a Novej Dubnici v oblasti výchovy, vzdelávania a rozvoji kompetencí žiakov prostredníctvom inovativných vyučovacích foriem a metód. Zvýšiť povedomie žiakov a pedagógov o partnerskej obci a podporiť rozvoj ich sociálnych a odborných vedomostí prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií a poznatkov na spoločných videohodinách. Pri návrhu a realizácii novej multimediálnej miestnosti bol kladený dôraz na čo najlepšiu vybavenosť miestnosti pre modernú výučbu. Keďže zámerom bolo, aby sa miestnosť využívala aj na rôzne prezentačné účely pre žiakov a školenia zamestnancov, bolo potrebné zabezpečiť jej multifunkčnú vybavenosť.

Východisková situácia

Do času realizácie projektu, nemala škola žiadnu modernú učebňu na výučbu základných vedomostí informačných technológií „modernej doby“.

Riešenie

Multimediálna miestnosť slúži na výučbu všetkých predmetov a taktiež zabezpečí audio-videopodporu pri rôznych prezentáciách. Vybavená je interaktívnou tabuľou pre účely výučby žiakov, videokonferenciou s možnosťou pripojenia k akejkoľvek videokonferencii vo svete, kompletným audio-videoreťazcom pre ozvučenie a videoprodukciu v miestnosti a potrebným počtom moderných notebookov. Videokonferencia je skvelý nástroj na audio-videokomunikáciu na diaľku v životnej veľkosti a umožňuje spojenie viacerých telefónnych hovorov. Je vhodná ako pre pracovné schôdzky, tak aj pre školenia na diaľku. Obraz zabezpečuje otočná kamera, ktorá má vysoký uhol snímania a preto dokáže zabrať pohľad celej miestnosti. Kamera má aj možnosť prepínania na ľubovoľné pozície, ktoré sa preddefinujú. Zvuk snímajú dva mikrofóny, ktoré ho zaznamenávajú bez ohľadu na vzdialenosť v miestnosti, v akej sa nachádzate. Videokonferencia sa ovláda jednoduchým diaľkovým ovládačom. Obraz protistrany zabezpečuje plazmový zobrazovač. Interaktívna tabuľa má veľa možností. Môžete na ňu premietnuť obrázok, matematický príklad alebo čokoľvek potrebné a následne do toho vpisovať priamo na tabuli alebo prostredníctvom vzdialenej plochy. Celý systém zastrešuje okrem HW aj SW nadstavba, ktorá zabezpečuje všetky požadované funkcie kladené na interaktívnu tabuľu a jej zdieľanú prezentáciu do sveta. Všetky systémy sú pripojené do audioreťazca. Audioreťazec je riešený cez reproduktory na strope a mixážny pult, kde sa združujú všetky audiokanály systému. Pre elimináciu echo a ozvien je v systéme zaradený digitálny oneskorovací prvok, ktorý zabezpečuje kvalitný audioprenos v miestnosti. V systéme sú zaradené aj bezdrôtové mikrofóny pre prenos zvuku. Dátová časť je riešená štruktúrovanou kabelážou. Pri každom notebooku je dátová zásuvka a doplňuje ju zásuvka 240V. Je tu možnosť pripojenia aj na wifi pri pokrytí celej miestnosti.

Hlavné prínosy riešenia

         Rýchle poloautomatické ovládanie celého systému

         Automatizované zameranie diskutujúcej osoby kamerou videokonferencie a premietnutie na plazmový zobrazovač

         Čisté a bezruchové ozvučenie miestnosti

         Zabezpečenie akýchkoľvek požiadaviek na prezentáciu

                  Jednoduché ovládanie vstupov a výstupov

Galéria