032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Systém evidencie dochádzky v budove verejnej správy

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu bolo efektívne evidovanie a spracovanie dochádzky zamestnancov.

Vzhľadom na vyšší počet zamestnancov pracujúcich v budove, padlo rozhodnutie zaviesť elektronický systém pre evidenciu a spracovanie dochádzky. Z pohľadu bežných zamestnancov bolo potrebné zefektívniť a zvýšiť spoľahlivosť evidovania dochádzky. Z pohľadu personálneho oddelenia bolo požadované zjednodušenie a zrýchlenie spracovania a vyhodnocovania dochádzky s menším počtom pracovných kapacít.

Východisková situácia

Evidencia dochádzky bola robená štandardnou papierovou formou. Pozostávala teda zo zapisovania sa zamestnancov do papierových dochádzkových kníh. Tu vznikal problém s časovou náročnosťou zapisovania. Pri rovnakom príchode väčšiny zamestnancov do práce, prichádzalo k zdržovaniu. Z pohľadu spracovateľov dochádzky, nebolo vždy ľahké identifikovať zapísaných zamestnancov. Prechádzanie papierových dochádzkových kníh bola zdĺhavá, náročná a na chyby náchylná práca. Prehľad o aktuálnej prítomnosti jednotlivých zamestnancov v budove bol takmer nemožný.

Riešenie

Riešenie postavila spoločnosť tnTEL, s.r.o. na dochádzkovom systéme od spoločnosti Wega. Celý systém pozostáva z hardvérovej a softvérovej časti.

Hlavným prvkom hardvéru sú čítacie jednotky, ktoré slúžia na evidenciu dochádzky. Na ovládanie týchto čítacích jednotiek zamestnancami slúžia bezkontaktné čipové karty. Tie fungujú ako identifikátor zamestnanca a umožňujú mu značenie.

Dochádzkový systém umožňuje zamestnancom jednoduchú evidenciu dochádzky rýchlym priložením čipovej karty k čítacej jednotke. Zamestnanci si vedia sledovať a kontrolovať svoju dochádzku cez intranetového klienta. Spracovateľom zasa softvér umožňuje efektívne, intuitívne a takmer bezchybne spracovať a uzavrieť dochádzku zamestnancom, pričom jej prenesenie do miezd je len otázkou prevodu dát do mzdového systému.

 

Hlavné prínosy riešenia

• rýchle evidovanie dochádzky zamestnancami

• možnosť kontroly dochádzky zamestnancami

• efektívne a bezchybné spracovanie dochádzky spracovateľmi a jednoduchý prevod do miezd

• dlhodobý spätne dohľadateľný archív dochádzky


Galéria