032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Elektronická požiarna signalizácia (EPS)

Spoločnosť tnTEL, s.r.o. bola vybraná ako dodávateľ protipožiarneho systému v novopostavenej budove verejnej správy. Výstavba budovy bola dokončená v roku 2009, pričom pri jej výstavbe bol kladený dôraz na bezpečnosť zamestnancov.

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť čo najlepšiu protipožiarnu evakuačnú ochranu budovy a zamestnancov. Keďže išlo o vyšší počet zamestnancov pracujúcich v budove, bolo potrebné po prípadnom vzniku požiaru, čo najefektívnejšie oboznámiť zamestnancov o poplachu a následne zabezpečiť plynulú a ničím nebránenú evakuáciu z budovy.

Východisková situácia

Zákonom NR SR 221/1996 Z.z. o územnom a správnom členení SR bolo zriadených osem krajov. Jedným z novovznikajúcich bol aj Trenčiansky kraj. Zákonom NR SR 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch bolo na území Slovenskej republiky zriadených osem samosprávnych krajov, ktoré sú zhodné s predchádzajúcim územno-správnym členením. Z pôvodného Trenčianskeho kraja vznikol k 1.1.2002 Trenčiansky samosprávny kraj, ktorého samosprávne orgány – predsedu a poslancov volia občania v priamych voľbách. Tato inštitúcia sa rozhodla zrealizovať vlastnú budovu pre potreby samotnej organizácie.

 

Riešenie

Spoločnosť tnTEL, s.r.o zabezpečila elektronický protipožiarny systém značky Ziton. Elektronická požiarna signalizácia EPS, v zmysle platnej legislatívy, zabezpečuje ochranu objektu voči požiarom. Navrhnuté riešenie pokrýva po analýze protipožiarneho projektu stavby, všetky požiadavky kladené na EPS. Navrhnutý systém je digitálny, s token ring štruktúrou kabelážnych prepojov. Hlavná časť systému je EPS ústredňa, ku ktorej sú pripojené linky s požiarnymi snímačmi a tlačidlami. Snímače použité v projekte sú dané určeným prostredím jednotlivých zón. V objekte archív sú použité špeciálne snímače LaserSense, ktoré nasávajú a neustále analyzujú nasávaný vzduch a testujú ho na pripadné ukazovatele vzniku požiaru. Po zaznamenaní požiaru snímačom je poslaný impulz na ústredňu, ktorá vyhlási požiar. Následne automaticky spustí zvukovú signalizáciu spriahnutého systému požiarneho rozhlasu, ktorý je na celej budove. EPS je koncepčne navrhnutá na prepojenie s ERO pri riadení vyhlasovania požiaru a evakuácie. Je prepojená aj so systémom kontroly vstupu a po vyhlásení poplachu odblokuje všetky dvere a nie je nutné použiť čipovú kartu na evakuáciu a opustenie budovy. Výťahy sa počas poplachu presunú na určené poschodie, v tomto prípade na prízemie, odkiaľ je najkratší a najbezpečnejší únikový východ z budovy.

Hlavné prínosy riešenia

• rýchle zaznamenanie požiaru a presného miesta vzniku požiaru

• včasné oznámenie o požiari a evakuácii zamestnancov pracujúcich kdekoľvek v budove

• otvorenie všetkých únikových východov

• možnosť jednoduchého rozvoja a rozšírenia systému

• otvorenosť vzhľadom k požiadavkám budúcich aplikácií


Galéria