032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

ČS info government centrum

Projekt medzi obcou Horné Sŕnie a mestom Brumov-Bylnice, zameraný na priblíženie informácií občanom, zlepšenie ich kontaktu s verejnou správou a rozvoj informačných a komunikačných technológií v pohraničnej oblasti.

Ciele projektu

Hlavný cieľ

Zlepšenie cezhraničnej integrácie obce Horné Srnie a mesta Brumov-Bylnice prostredníctvom rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT) a posilnenie využívania IKT občanmi, bez ohľadu na to, ako ďaleko sú od centra domovských obcí, resp. bez ohľadu na to, na akej strane hranice žijú. Projekt je plne v súlade s prioritnou osou č. II Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 - Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia.

Projekt ČS info government centrum má za úlohu eliminovať negatívne dopady štátnej hranice a zároveň posilňovať existujúce vzťahy a väzby medzi občanmi oboch obcí.

Špecifické ciele

         zlepšenie prístupu obyvateľov oboch sídel k informačným technológiám

         zlepšenie prístupu obyvateľov k aktuálnym informáciám a udalostiam života v susednej republike

         skvalitnenie výmeny informácií a zlepšenie spolupráce miestnych samospráv v SR a ČR

         zlepšenie dostupnosti on-line kontaktu so samosprávou a dôležitými inštitúciami

         podpora a rozšírenie cestovného ruchu v regióne, rozšírenie kultúrneho povedomia oboch národov

 Partneri projektu:

         Obec Horné Srnie - www.csinfo.sk

                  Mesto Brumov-Bylnice - www.csinfo.cz

Galéria