032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

ÚDAJE O PROJEKTE: Inovácia procesu výroby úžitkového skla

Realizácie hlavných aktivít projektu: 36 mesiacov, 04/2019 - 03/2022

Kód projektu: 313012N983
Názov projektu: Inovácia procesu výroby úžitkového skla
Žiadosť o NFP: NFP313010N983 - Inovácia procesu výroby úžitkového skla
Výzva: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

Popis projektu:

Cieľom projektu je zaviesť inováciu výrobných procesov úžitkového skla do produkčnej praxe v spoločnosti RONA, a. s., pričom projekt pozostáva z Výskumnej a Vývojovej časti. Výskum je zameraný na oblasť aplikácie BAT (Best Available Technique) a na proces ciachovania a diamantového rytia. Vývojová časť projektu je zameraná na inteligentné technológie pre riadenie výrobných procesov a vývoj nových prototypov. Partnerom projektu je spoločnosť tnTEL s.r.o., miestom realizácie projektu Inovácia procesu výroby úžitkového skla sú Lednické Rovne a Trenčín.