032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky

Nákup SW

Prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstarávania pre Operačný program Výskum a Inovácie.

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 - Opis predmetu prieskumu trhu

Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy