032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Aktuality

Podporujeme 13. ročník podujatia - Trenčiansky robotický deň

Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a technikumedzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu.

Nosnou témou 13. ročníka Trenčianskeho robotického dňa je Robotika a šport. Nejde iba o náhodné spojenie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, ale toto spojenie symbolizuje prepojenie sveta budúcnosti so zdravým zápolením v oblasti športu. Ani v 21. storočí slová fair-play ešte nestratili svoj význam.

Novinka:

Meranie času v kategóriách Follower Easy, Follower Hard a DoIt! bude realizované meracím systémom (časovými bránami), ktoré vyrobila naša spoločnosť.


Trenčiansky robotický deň

13. ročník sa uskutoční

14. - 15. 2. 2018

v priestoroch SOŠ Trenčín