032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky

Nákup SW

Prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstarávania pre Operačný program Výskum a Inovácie

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk